Tilbake til annonser
Til Salgs
Bøker Til Fag I Psykososialt Og Miljøterapeutisk Arbeid, Sosionom Og Sykepleie
Related Ads

Bøker Til Fag I Psykososialt Og Miljøterapeutisk Arbeid, Sosionom Og Sykepleie

Til salgs:

Pent brukte bøker til tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge ved Høgskolen i Lillehammer og Videreutdanning i miljøterapeutisk arbeid med barn og unge ved Høgskolen i Lillehammer/RBUP selges til ca halv pris. I tillegg er det noen bøker fra sosionomstuidet og sykepleiestudiet. Bøkene brukes sikkert på andre studier også! Pent brukte bøker. Kjøper betaler evt porto. Raundalen, Lorentzen og Dyregrov, GRUPPEARBEID I FLYKTNINGFAMILIER - barnegrupper og foreldreveiledning, 2005, Pedagogisk forum PRIS 150,- Eide og Aadland, ETIKK-HÅNDBOKA FOR KOMMUNENES HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, 2010, Kommuneforlaget PRIS 100,- Nygren, HANDLINGSKOMPETANSE - om profesjonelle personer, 2004, Gyldendal Norsk Forlag PRIS 200,- Berg, ELEV OG MENNESKE - Psykisk helse i skolen, 2005, Gyldendal Norsk Forlag PRIS 200,- Brumoen: VANEN, VILJEN OG VALGET, 2007, Gyldendal Akademisk PRIS 200,- Sverdrup, Myrvold og Kristoffersen, BRUKERMEDVIRKNING I PSYKISK HELSEARBEID: IDEALER OG REALITETER, NIBR-Rapport 2007:2 (ny pris 250,-) PRIS 100,- Nygren og Thuen (red.), BARN OG UNGES KOMPETANSEUTVIKLING, 2008, Universitetsforlaget PRIS 150,- Dencik, Jørgensen og Sommer, FAMILE OG BØRN I EN OPBRUDSTID, 2008, Hans Reitzels forlag PRIS 300,- RYE: Barn med spesielle behov - et relasjonsorientert perspektiv, 2007, Gyldendal Akademisk Pris: 150,- AADLAND, Einar: "Og eg ser på deg" , 2. utgave 2004, Universitetsforlaget PRIS: 200,- GARSJØ, Olav: Institusjonen som hjem arbeidsplass - et arbeidstaker- og brukerperspektiv, 2. utgave 2008, Gyldendal Akademisk PRIS: 200,- HAAVIND OG ØVREEIDE: Barn og unge i psykoterapi. Terapeutiske fremgangsmåter og forandring, Bind 2, 2007, Gyldendal Norks Forlag PRIS: 200,- LUNDSTØL, John: I dannelsens tegn. Profesjonell selvforståelse i arbeid med mennesker, 1. utgave 2002 PRIS: 150,- MEEUWISSE, A. og SWÃRD, H. : Perspektiver på sociale problemer, 2002, Socialpædgagogisk bibliotek PRIS: 250,- STORØ, JAN: På begge sider av atten. Om ungdom, barnevern og ettervern, 2001, Universtitetsforlaget PRIS: 200,- KVELLO: Utreding av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling, 2007, Universitetsforlaget PRIS: 200,- BENGTSON; STEINSVÅG OG TERLAND, Ungdom bak volden - forståelse og behandling av ungdom med volds- og aggresjonsproblemer, 2004, Universitetsforlaget PRIS: 150,- FJELL OG MOHR (RED.): Foreldrearbeid i praksis - samarbeid og behandling, 2001, Cappelsen Akademsik forlag PRIS: 150,- STORØ, JAN: På begge sider av atten. Om ungdom, barnevern og ettervern, 2001, Universtitetsforlaget (ny pris 376,-) PRIS: 200,- KLYVE, ARNE,: Sinte unge menn i kunnskapssamfunnet, 2010, Folio Forlag PRIS: 60,- SNOEK og ENGEDAL, Psykiatri-forståelse-utfordringer, 2. utg. 2004, Akrible forlag (ny pris 385,-) PRIS: 150;- STRAND, Liv: Fra kaos mot samling, mestring og helhet - psykiatrisk sykepeleie til psykotiske pasienter, 2004, Gyldedal Akademisk PRIS: 100,- HALVORSEN; Terje: Miljøarbeid - teori og praksis, 2001, Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke, (ny pris 228,-) PRIS: 100,- VAAGS, Henk Ralph,: Refeksjon og begrunnelse i omsorgsyrket, 2000, Sokrates AS, (ny pris 247,-) PRIS: 100,- BUNKHOLDT OG SANDBÆK; Praktisk barnevernsarbeid, 2000, Gyldendal Akademsik PRIS: 120,- STRAND; HUTCHINSON og OLTEDAL: Modeller i sosialt arbeid - fra ulike røtter til samme felt, 1998, Tano Acshehoug, (ny pris 318,-) PRIS: 120,- SOLHEIM og ØVRELID: Samhandling i velferdsyrke, 2001, Fagbokforlaget, (ny pris 298,-) PRIS: 120,- LINGÅS; Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag, 3. utg. 2000, Gyldendal Akademsik, (ny pris 298,-) pris: 100,- LØKEN og MOEN: Interaktivt rollespill som metode i rusforebyggende arbeid, 2006, Østnorsk kompetanssenter/Sykehuset Innlandet PRIS: 100,- REPSTAD: Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere, 1997, Tano Aschehoug, (ny pris 278,-) PRIS: 100,- HOFF; Kriser - å forstå og hjelpe mennesker i krise, 1986, Gyldendal Norsk Forlag, (ny pris 399,-) PRIS: 120,- JORDAHL og REPÅL: Mestring av psykoser - psykososiale tiltak for pasient, pårørende og nærmiljø, 1999, Fagbokforlaget, (ny pris 308,-) PRIS: 150,- HANSEN: Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn, 1996/2001, Gyldendal Akademisk PRIS: 100,- VAALAND; Brev til en minister - Historier om psykisk helse og rus skrevet til Ansgar Gabrielsen, 2007, Gyldendal Norsk Forlag PRIS: 120,- BJERKE og SVEBAK: Psykologi for Høgskolen, 2001, Gyldendal (ny pris 399,-) PRIS: 150,- FREIRE: De undertryktes pedagogikk, 1999, AD Notam Gyldendal PRIS: 80,- ØVERELID: Mønstre i velferdsstatens stemmer - regelanvendelse, skjønnsutøvelse og livsutfoldelse, 2002, Abstrakt forlag PRIS: 120,- DYSTHE; HERTZBERG og HOEL, Skrive for å lære- skriving i høyere utdanning, 2001, Abstrakt Forlag PRIS: 100,- SELBOE, BOLLINGMO og ELLINGSEN: Selvbestemmelse for tjenesteytere, 2005, Gyldendal PRIS: 120,- Stiftelsen psykiatrisk opplysning, mestringsbok ved tvangslidelser, 2003 PRIS: 50,- VERPE og ENGJA: Barn på venting - institusjonsarbeid med barn under offenlig omsorg, 2004, Høyskoleforlaget PRIS: 120,- BIELECKI og BØRDAHL, Legemiddelhåndtering - lærebok for sykepleiere og vernepleiere..., 1999, AD Notam Gyldendal PRIS: 100,- JOSEPHSEN og SCHØYEN: Mikroorganismer og sykdom - lærebok i mikrobiologi for helsepersonell, 7. utg. 1992 Pris: 100,- SAGATUN: Vanlig og uvanlig - miljøarbeid hjemme med 14-18 åringer, 2005, NTNU PRIS: 120,- CULLBERG; Dynamisk psykiatri, 1999, TANO Aschehoug, PRIS: 150,- NIELSEN og RAAHEIM (red.): En innføringsbok i psykologi foir universiteter og høgskoler, Cappelen Akademisk Forlag, 4. opplag 2001 PRIS: 150,- WEISÆTH og DALGARD; Risikofaktorer og forebyggende arbeid, 2000, pensum.no PRIS: 150,- FØRSVOLL; Fra synd, fra sorg, fra fare - seksuelle overgrep i kirke og samfunn, 2003, Verbum PRIS: 130,- HÅKONSEN; Psykologi- en innføring, 1998, Gyldendal Akademisk PRIS: 100,- GARSJØ; Sosiologisk tenkemåte - en introduksjon for helse- og sosialarbeidere, 2001, Gyldendal Norsk Forlag PRIS: 120,- SLETTEBØ: Sykepleie og etikk, 2000, Gyldendal Norsk Forlag PRIS: 100,- SELJELID: Generell patologi for helsefagene, 1997, Fagbokforlaget PRIS: 100,- SVABØ, BERGLAND, HÆREID; Sosiologi og sosialantropologi for helsearbeidere, 2000, Gyldendal PRIS: 100,- NOREIK og STANG; Lærebok i sosialmedisin, 2000, Gyldendal Akademsik PRIS: 120,- GRANUM: Pasientundervisning, 2000, Gyldendal AKAdemisk PRIS: 80,- Voksne for barn, hefter: Barn i Norge 2005-2008, Samlet PRIS: 150,-

Plassering: 2332 Åsvang

Pris: Pris ikke oppgitt

Opprettet på: 05:25 PM Opprettet av: Anne
Rediger Beskrivelse | Behandle bilder | Administrere kategorier
Reply to ad
Popular Ads